ค้นหา (Search)
Journal Link มีวารสาร ชื่อ และมีวิธีสืบค้นได้หลายรูปแบบดังนี้
There are more than titles in the Journal Links, and you can access to JL by
 • ตามลำดับอักษร (Alphabetical Order)
  เรียงชื่อวารสารตามลำดับอักษร A - Z และ ก - ฮ (Browse Journal title by alphabetical order (A-Z))
 • ชื่อวารสาร (Journal Name)
  สามารถสืบค้นได้ทั้งหมดหรือบางส่วนของชื่อวารสาร (Type all or path of journal title)
 • ISSN
  หมายเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (International Standard Serial Number) (search by ISSN)
 • องค์กรหรือสถาบัน (Institution)
  ชื่อองค์กรหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับวารสาร เช่น สำนักพิมพ์ เจ้าของวารสาร ห้องสมุดที่จัดเก็บวารสาร เป็นต้น (Search by Institution or Publisher or Library)
 • หัวเรื่อง (Keyword)
  คำหรือวลี ซึ่งใช้แทนเนื้อเรื่องของวารสาร (keyword assign to journal)