ห้องสมุดสมาชิก Journal Link
จำนวน 244 แห่ง
หน้า :

1. Academic Resource & Information Technology Center Pibulsongkram Rajabhat University (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
2. Academic Resource and Information Technology (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี)
3. Academic Resource Center Phitsanulok College (สำนักวิทยบริการ วิทยาลัยพิษณุโลก)
4. Academic Resource Center Lampang Rajabhat University (ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)
5. Academic Resource Center, Hadyai University (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่)
6. Academic Resources and Information Tecnology Center (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
7. Academic Resources Center of Rajabhat Institutes Sakon Nakhon (ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
8. Asian Institute of Technology, Center for Library & Information Resources (สำนักหอสมุดและทรัพยากร, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย)
9. Asian Institute of Technology, Library (ห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย)
10. Asian University of Science and Technology, Library and Learning Resources Center (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย)
11. Assumption University, Central Library (สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)
12. Bangkok University, Library (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)
13. Bank of Thailand, Library and Archives (หอสมุดและจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทย)
14. Banphaew Hospital, Library (ห้องสมุดโรงพยาบาลบ้านแพ้ว)
15. Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital Library (ห้องสมุดโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก)
16. Burapha University, Library (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา)
17. Center for Library and Education (ศูนย์บรรณสารและสือการศึกษา)
18. Central Library Krirk University (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก)
19. Central Library, Eastern Asia University (สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย)
20. Chiang Mai University Library (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
21. Chiang Mai University, Faculty of Agriculture, Library (ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
22. Chiang Mai University, Faculty of Agro-Industry, Library (ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
23. Chiang Mai University, Faculty of Architecture, Library (ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
24. Chiang Mai University, Faculty of Associated Medical Sciences, Library (ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
25. Chiang Mai University, Faculty of Business Administration, Library (ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
26. Chiang Mai University, Faculty of Dentistry, Library (ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
27. Chiang Mai University, Faculty of Economics, Library (ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
28. Chiang Mai University, Faculty of Education, Library (ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
29. Chiang Mai University, Faculty of Engineering, Library (ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
30. Chiang Mai University, Faculty of Fine Arts, Library (ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
31. Chiang Mai University, Faculty of Humanities, Library (ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
32. Chiang Mai University, Faculty of Medicine, Library (ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
33. Chiang Mai University, Faculty of Nursing, Library (ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
34. Chiang Mai University, Faculty of Pharmacy, Library (ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
35. Chiang Mai University, Faculty of Science, Library (ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
36. Chiang Mai University, Faculty of Social Sciences, Library (ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
37. Chiang Mai University, Faculty of Veterinary Medicine, Library (ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
38. Chiang Mai University, Medical Science Research Institute, Library (ห้องสมุด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
39. Chiang Mai University, Social Research Institute, Library (ห้องสมุดสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
40. Chiangmai University Library (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
41. Chonburi Hospital, Library (ห้องสมุดโรงพยาบาลชลบุรี)
42. Christian University, Learning Resource Center (ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน)
43. Chulabhorn Research Institute Library (ห้องสมุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์)
44. Chulalongkorn University Faculty of Dentistry Library (ห้องสมุด คณะท้นตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
45. Chulalongkorn University, College of Public Health Sciences Library (ห้องสมุดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
46. Chulalongkorn University, Energy Research Institute, Library (ห้องสมุด สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
47. Chulalongkorn University, Environmental Research Institute, Library (ห้องสมุด สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
48. Chulalongkorn University, Faculty of Dentistry, Library (ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
49. Chulalongkorn University, Faculty of Education, Library (ห้องสมุด คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
50. Chulalongkorn University, Faculty of Engineering Library (ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หน้า :