ใบสมัครห้องสมุดสมาชิก
ระบบจัดการฐานข้อมูล Journallink

กรุณากรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้

ข้อมูลห้องสมุด

ควรมีชื่อหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันกำกับด้วย
ควรมีชื่อหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันกำกับด้วย

ข้อมูลบรรณารักษ์/ผู้ดูแลข้อมูลห้องสมุด

(5 - 25 ตัวอักษร)
(8 - 25 ตัวอักษร)