Thailand Web Stat ฐานข้อมูล Journallink ประเทศไทย (Thailand)
 
 
    เศรษฐกิจพอเพียง
    ความเป็นมา
    กิตติกรรมประกาศ
    สั่งสำเนาสิ่งพิมพ์
    ฐานข้อมูลบทความวารสาร
    FAQ
   
    Librarian Login
    คู่มือบันทึกข้อมูลJournal Link
    เอกสารแนะนำวิธีบันทึกข้อมูล (19 มิถุนายน 2556)
    รายงานการประชุมเครือข่าย Journal Link (28 กรกฎาคม 2553)
    เอกสารประกอบการประชุมประจำปี (24 สิงหาคม 2550)
    เอกสารประกอบการสัมมนา "เครือข่ายความร่วมมือ Journal Link" (20 กุมภาพันธ์ 2552)
           "Journal Link" เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 239 แห่ง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสารทั้ง วารสารภาษาไทยและวารสารภาษาต่างประเทศอย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว ยิ่งกว่านั้น ผู้ใช้ ยังสามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังวารสารที่มีการให้บริการบนอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้อีกด้วย
          Journal Link is a union list of journals in Thailand and was initiated by Thailand Committee of the Deans of Science Faculties in 1998. Thailand Research Fund supported Journal Link to fully operate as a reference tool for journal location and to provide a web-based document delivery. 174 libraries collaborated to enhance resource sharing to achieve sustainable economy for the country.
คลิก Continue เพื่อสืบค้น
click Continue for start searching
ขออภัย งดบริการสั่งสำเนาด้วยบัตร PIN ยอดเงินคงเหลือในบัตร
ทาง สวทช. กำลังดำเนินการคืนเงินให้ท่าน ส่วนบริการสั่งสำเนาอยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการ
 
ควรใช้ MSIE 5.0+ หรือ Netscape 4.0+
ท่านเป็นผู้เข้าระบบคนที่ 1701827 ตั้งแต่ 5 กรกฎาคม 2541

หากมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อมาที่ preeyaporn.r@chula.ac.th